Lidem s Downovým syndromem se říká "ANDĚLÉ NA ZEMI". Já jsem při setkání s nimi měla pocit doteku laskavých hřejivých křídel... Lidé s Downovým syndromem jsou překrásně zvláštní bytosti

středa 5. ledna 2011

God Doesn't Make Mistakes (Bůh nedělá chyby)Lying in the dark, staring at the ultrasound.
The doctor shakes his head, says "I'm sorry but this baby has Down syndrome
And I know it's hard to decide,
But she's so fragile that she'll probably die,
And it might be a blessing if she did"
Little did he know we're all the more blessed 'cause she lived.

Ležící ve tmě, zírající na ultrazvuk
Lékař kroutí hlavou, říká: "Omlouvám se, ale to dítě má Downův syndrom
A já vím, že je těžké se rozhodnout,
Ale ona je tak křehká, že pravděpodobně zemře,
A to by mohlo být požehnáním (milostí), kdyby se stalo
Ale měl vědět,že my všichni  jsme mnohem víc požehnaní tím že žije

(Chorus)
And no, she's never gonna look like the other kids
And she may not learn to talk like the other ones did
And I guess she's always gonna walk just a little behind
But I don't mind.

(Refrén)
Ne, ona nikdy nebude vypadat jako ostatní děti
A možná se nenaučí mluvit jako ostatní
A tuším, že vždycky bude trošku pozadu
Ale mě na tom nezáleží
'Cause she lives her whole life without one trace of guile
And she lights up the world with that crooked little smile
And she loves you with a love so pure it just makes your heart break.
And I'd like to tell that doctor,
God Doesn't Make Mistakes
Protože žije celý svůj život bez jediné stopy podlosti (lstivosti)
A rozsvítí celý svět  jejím křivolakým malým úsměvem
A ona tě miluje láskou tak čistou, že ti to láme srdce
A ráda bych řekla tomu doktorovi,
Bůh nedělá chyby

Sittin' in the park, watchin' all the children play.
My daughter walks up, they get quiet and a little afraid.
But pretty soon the smiles come over their face
And they slow their game down just a pace
And I watch as a spirit of kindness abounds
And thank God for that girl who showed me what life's really about.

Sedící v parku, sledující děti kolem, jak si hrají
Moje dcera k nim přistoupí, oni ztichnou a začnou se trošku bát
Ale brzo se na jejich tvářích objeví úsměv
A oni zpomalí své tempo hry
A já pozoruji toho ducha laskavosti
A děkuji za toto děvčátko, které mi ukázalo, o čem život ve skutečnosti je

(Chorus)
And no, she's never gonna look like the other kids
And she may not learn to talk like the other ones did
And I guess she's always gonna walk just a little behind
But I don't mind.
'Cause she lives her whole life without one trace of guile
And she lights up the world with that crooked little smile
And she loves you with a love so pure it just makes your heart break.
And she helped me to discover
God Doesn't Make Mistakes

(Refrén)
Ne, ona nikdy nebude vypadat jako ostatní děti
A možná se nenaučí mluvit jako ostatní
A tuším, že vždycky bude trošku pozadu
Ale mě na tom nezáleží
Protože žije celý svůj život bez jediné stopy podlosti (lstivosti)
A rozsvítí celý svět  jejím křivolakým malým úsměvem
A ona tě miluje láskou tak čistou, že ti to láme srdce
A ona mi pomohla objevit
Že bůh nedělá chyby

They said something went wrong
But I think something went right
And I'll fight for my baby with all of my might.
'Cause I love her with a love so pure it just makes my heart break
And I want to tell the World,
God Doesn't Make Mistakes
God Doesn't Make Mistakes
I want to tell the World
God Doesn't Make Mistakes...

Říkali, že se něco pokazilo
Ale já myslím, že se něco spravilo (zlepšilo)
A já budu vždy bojovat za své dítě ze všech sil
Protože ji miluji láskou tak čistou, že to prostě láme srdce
A chci říci světu
Že Bůh nedělá chyby
Bůh nedělá chyby
Chci říci světu
Bůh nedělá chyby...

neděle 2. ledna 2011

Feuersteinova metoda Instrumentálního obohacování


Milí kamarádi lidí s Downovým syndromem. Doufám, že jste všichni prožili krásné Vánoce plné splněných přání a chtěla bych Vám do nadcházejícího roku 2011 popřát na každý den nejméně jeden úsměv, jednu společnou chvíli, jedno objetí a jedno vlídné slovo od někoho, koho máte rádi - ať je každý Váš den prozářený sluncem :)

V dalším článku bych Vám ráda pověděla něco o metodě profesora Reuvena Feuersteina, která je dle mého názoru velmi zajímavou a prospěšnou alternativou rozvoje lidí s Downovým syndromem (nejen s Downovým syndromem) a ještě jsem se o ní zde příliš nezmínila, což je možná chyba… 

Následující informace jsou směsicí základní teorie známé o této metodě a mých vlastních zkušeností, jak tuto metodu aplikuji v práci s lidmi s Downovým syndromem.Profesor Reuven Feuerstein

Narodil se roku 1921 v Rumunsku, v židovské rodině. Vystudoval pedagogiku a psychologii (získal doktorát z psychologie u Jeana Piageta). Za 2. Světové války byl pro svůj židovský původ pronásledován a roku 1944 emigroval do Izraele, kde po válce soustředil děti a mladé lidi postižené holocaustem a pracoval s nimi. Zde začal rozvíjet svou teorii kognitivní modifikovatelnosti (na základě zprostředkovaného kognitivního vyučování).

V Izraeli dodnes funguje jím založené středisko International Center for the Enhancement of Learning Propensity (ICELP) = Mezinárodní centrum pro zvyšování učebních možností.

Profesor Feuerstein se věnuje také problematice rozvoje lidí s Downovým syndromem, protože jeho synu Rafimu, který je též zapojen ve vedení institutu, se narodil syn s tímto druhem mentálního postižení.

Profesor je také autorem knihy vystihující jeho teorii o zvyšování učebního potenciálu a intelektových schopností:  
You love me!! …don’t  accept me as I am (Miluješ mě! Nepřijímej mě takového, jaký jsem).


O metodě

Metoda FIE (Feuerstein's  Instrumental Enrichment) je založena na teorii, že intelekt jedince není neměnný a že u žádného člověka neexistuje žádný genetický či jiný předpoklad způsobující neschopnost myslet nebo učit se. Inteligenční kvocient vyjádřený číslem je dle profesora Feuersteina jen relativním pojmem, který vystihuje stav člověka pouze v době testování, inteligence se může rozvíjet… Základní myšlenkou této teorie je tzv. Strukturální kognitivní modifikovatelnost, která v základě tvrdí, že každý člověk je schopen neustále zvyšovat své schopnosti a dovednosti v rámci vhodného a podnětného působení.

Feuersteinova metoda Instrumentálního obohacení je založena na zprostředkování postupně stále náročnějších úkolů sestavených do cvičných pracovních listů, které jsou tématicky uspořádány do jednotlivých sešitů, tzv. Instrumentů. Pracuje se převážně jen s papírem a tužkou na základě přímého kontaktu z očí do očí. Metoda je založena na přímé interakci, komunikaci a nepřetržité zpětné vazbě mezi terapeutem a člověkem s Downovým syndromem po dobu celé lekce.

Hlavním cílem metody je zvýšit schopnost člověka soustředit se, myslet, usuzovat a učit se na základě využití vlastních zkušeností a poznatků z každodenního života. Je důležité, aby dítě bylo schopno využívat různé strategie pro celkovou schopnost orientace ve svém životě a ve společnosti.

Metoda se skládá ze čtyř řad. Řada FIE I, FIE II a FIE III je určena dětem běžné populace od cca 8 let věku. Horní věková hranice není u žádného z instrumentů metody dána. Tyto řady jsou využívány především u dětí s běžným intelektem, které mohou mít např. poruchy učení. Slouží ke zvyšování učebního potenciálu, avšak pro děti s mentálním postižením jsou dle mých zkušeností zatím velmi složité (ale věřím, že když dítě projde celou jednodušší verzí metody, naučí se přemýšlet požadovaným způsobem a pracovat s instrumenty, v dospělosti bude schopné využít i instrumenty z těchto tří složitějších řad).

V roce 2005 vyšla druhá řada instrumentů pro předškolní věk, osoby mentálně limitované a pro věkově nejstarší skupinu (FIE basic). Instrumenty této řady využívám při své práci s lidmi s Downovým syndromem a jsem přesvědčena, že u nich velmi pozitivně působí na rozvoj komunikace, myšlení, emoční inteligence a orientace ve společnosti.

Já jsem pro svou práci zatím absolvovala pouze kurzy FIE I a FIE basic. 
Kurzy vede paní doc. Věra Pokorná, která je jedinou současnou lektorkou metody u nás.


Popis kurzů


FIE I

Vstupní kurz, kde se účastník seznámí se všemi teoretickými základy metody a jejím zakladatelem a naučí se pracovat s instrumenty této řady: Uspořádání bodů, Porovnávání, Orientace v prostoru I a Analytické vnímání.


FIE II

Teoretické znalosti z FIE I  se rozšiřují, probírají se instrumenty: Instrukce, Kategorizace, Rodinné vztahy, Orientace v prostoru II a Ilustrace.


FIE III

V teoretické části se probírají další odvozená témata, a probírá práce s instrumenty: Vztahy v čase, Početní řady, Sylogismy, Tranzitivní vztahy, Vzory ze šablon


FIE-základní (basic)

Předpokladem pro vstup do tohoto kurzu je absolvování kurzu FIE I !!! Teoretické části se zabývají vývojovou psychologií předškolního věku a otázkám emocí. Instrumenty, které jsou zahrnuty v této řadě jsou: Uspořádání bodů , Orientace v prostoru , Od jednotky ke skupině (základy matematiky), Orientace v emocích, Od empatie k činnosti, Absurdity A, Absurdity B a Tři zdroje poznání (hmatová představivost).Má zkušenost s metodou

Feuersteinovu metodu využívám při své každodenní práci s dětmi s Downovým již asi 3 roky.

Pro to, aby dítě mohlo pracovat s instrumenty, je dobrá alespoň základní schopnost komunikace a motorických schopností (sedět u stolu a pracovat s psacím náčiním). Já metodu začínám aplikovat u dětí kolem 6 let, avšak už u nejmenších dětí se snažím využívat cvičení, která na metodu připravují.

Ideálními adepty schopnými plně využít veškerý potenciál všech instrumentů, komunikovat, diskutovat a vyjadřovat vlastní názory, mluvit o emocích, situacích a abstraktních pojmech, které jsou v metodě rozvíjeny, jsou mladí lidé s Downovým syndromem od cca 13 let věku.

Metoda je pro starší děti a mladé lidi velkým obohacením v oblasti orientace v různých životních situacích a prostředích a pro orientaci v emocích. Metoda ale rozvíjí kromě komunikace a orientace v životě i motoriku, matematické schopnosti, vnímání, paměť, strategické myšlení a představivost.

Je ideální, když dítě s metodou pracuje jednou týdně, nebo nejméně jednou za dva týdny, po dobu 60 minutových lekcí. V rámci lekce často práci s instrumenty prokládám jinými činnostmi vzdělávacího, logopedického, motorického, či čistě relaxačního charakteru.

Pokud by Vás zajímalo více informací o metodě, o kurzech, či máte jakékoli jiné otázky, kontaktujte mě, prosím, na mailu, nebo se podívejte na stránky www.centrum-cogito.cz.